13. Leer vd Vijgenboom en De Eindtijd

Last Updated on

(Disclaimer)

 (Matt 24)

De volgorde der dingen:

 1. De Weeën: eerst zullen grote gebeurtenissen op natuurlijke, religieuze, sociaal en maatschappelijk vlak plaatsvinden. Gebeurtenissen zoals deze nooit eerder, in omvang en massaliteit, op aarde hebben plaatsgevonden en daarna (Matt 24:1-14); (deze gebeurtenis is gaande, je leeft erin)
 2. De openbaring van:
  1. de “afval”  is een organisatie/persoon die een valse leer verkondigd (2 Thess 2:3); (deze gebeurtenis is gaande) EN….
  2. de openbaring van de “zoon des verderfs, DE ANTICHRIST”; je moet opletten wie eerst de “politieke/menselijke” antichrist is,(click hier voor een toelichting) want hij zal De ANTICHRIST worden; (2 Thess 2:3 en 8) (deze gebeurtenis moet nog komen. Bidt om de wijsheid zoals bedoeld in Openbaring 13:18 om te herkennen wie de politieke antichrist is).
 3. De Opname ( “uit het midden verdwenen is”  van de Heilige Geest samen met de gelovigen): de gelovige “opnieuw geboren christen”, wordt samen met de Heilige Geest die in hen woont, naar de hemel geroepen (=weggenomen), eerst de doden daarna de levenden, in een oogwenk de hemel in Mij tegemoet.(2 Thess 2:7) (deze gebeurtenis moet nog komen en voor jullie bedoeld. Het zal plaatsvinden  zodra, de Antichrist (punt 2.2) zich openbaart. Wees voorbereidt en waakzaam);
 4. De grote verdrukking: omdat de Heilige Geest niet meer op aarde zal zijn die de antichrist weerhoudt, zal de antichrist vrij spel hebben de aarde te overheersen. Hij zal de joden, de niet wederom geboren christenen en de mensen die pas na de opname gelovig worden, massaal onderdrukken en vervolgen. Dit zal leiden is de GROTE VERDRUKKING (Openb 2:22; Openb 7:14) zoals deze nooit eerder op aarde is geweest (2 Thess 2:7) (deze gebeurtenis moet nog komen; het is niet voor jullie bedoeld, jullie zullen reeds bij Mij zijn. Het is van toepassing op hen die zullen achterblijven en vooral voor de joden);
 5. Mijn wederkomst (Matt 24:15-31) (deze gebeurtenis moet nog komen, jullie zullen samen met Mij terugkeren op aarde).
 6. De nieuwe hemel en nieuwe aarde. EEUWIG LEVEN.
(van de admin: deze punten worden hierna puntsgewijs besproken)

 

Vrienden, velen vragen zich af: wanneer zal Ik komen? Mijn antwoord is:

IK WEET HET NIET!”  (Ja, ik weet het niet. Geloof je nog steeds in de drie-eenheid? Hoe kan GOD iets niet weten?)

Alleen God Almachtig, De Vader, weet wanneer (Matt 24:36; Mar 13:32; Han 1:7). Op Zijn aangeven zal Ik terug keren om alles gereed te maken voor de Dag des Oordeels.

 

Mar 13:32 (HSV) (zie ook Matt 24:36 NBG en NBV)

32 Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.

 

1   DE WEEËN

Matthew 24:32-33 (HSV)

32 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.
33 Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.


Er zullen gebeurtenissen plaatsvinden zoals deze, in massaliteit en omvang, nooit eerder hebben plaatsgevonden:

 • oorlogen of dreiging van oorlogen op ongekende schaal (Matt 24:6-7; Openb 6:4; Mar 13:8);
 • voedsel tekorten (Matt 24:7 en Mar 13:18);
 • epidemieën (Luk 21:11 en Openb 6:8);
 • toenemende wetteloosheid en gebrek aan liefde (Matt 24:12);
 • er zullen veel valse profeten actief zijn, die velen zullen misleiden (Matt 24:5, 11; Mar 13:6)
 • christenen zullen vervolgd worden (Matt 24:9; Luc 21:12);
 • men zal niet mensen luisteren naar Bijbelse waarschuwingen (Matt 24:39);
 • de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf (selfies), geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzamen, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. (2 Ti 3:4-7);
 • mensen zullen een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht daarvan verloochenen, die vrouwen misleiden, vrouwen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, de vrouwen die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid komen (2 Ti 3:4-7);
 • de gezonde leer (= de zuivere evangelie) zal men niet verdragen, maar valse woorden die het gehoor streelt, en men zal voor zichzelf leraars verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten (2 Ti 4:3) en
 • het ruïneren van aarde (Openb 11:18).

 

2 Thessalonians 2:1-12 (HSV)

1 En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem,
2 dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.
3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij
eerst de afval (apostasia= onzuivere leer de RCC en de Islam) gekomen is en de mens (de antichrist) van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,
4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij (de zoon des verderf: de antichrist) als God in de tempel (die nog bebouwd moet worden) van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.
5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was?
6 En u weet wat hem (de zoon des verderf: de antichrist)
nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand (De Heilige Geest) die hem (de zoon des verderf: de antichrist)  nu weerhoudt, totdat Hij (De Heilige Geest) uit het midden verdwenen is. 8 En dan (nadat de Heilige Geest is terug geroepen) zal de wetteloze(de zoon des verderf: de antichrist)  geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;
9 hem(de zoon des verderf: de antichrist), wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,
10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren aan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,
12 opdat zij allen veroordeeld worden.

 

Volgorde der dingen (uit 2 thess 2:1-12):

 1. Vers 3a: “De afval”: eerst komt het afval: de RKK, dwaalleringen in de kerken en de Islam;
 2. Vers 3b: “De antichrist”:  zijn openbaring wordt nog belemmerd door de Heilige Geest in ons;
 3. Vers 7: “Uit het midden Verdwenen is”..=Weggenomen worden; De Heilige Geest die niet meer op aarde is;
 4. Vers 8: “De grote verdrukking” ; de antichrist en de “hoer/valse profeet”  zullen ongehinderd hun heerschappij uitoefenen;
 5. Vers 1: “Mijn wederkomst” vindt plaats Na de punten 1 t/m 4.

 

Eerst zal de afval (de RKK en de Islam) en de Leider der antichristen (de eerste beest, Openb 13:1 Openb 13:10)  zich openbaren, wiens macht wordt tegen gehouden door de Heilige Geest in ons;

 In Openbaring 13:1 is het eerste beest (de antichrist) nog een gewoon mens met veel macht, maar later in Openbaring 13:12-14 wordt deze mens dodelijk verwond. Dodelijk!!  Deze mens zal weer levend worden, DAN (Openb 13:3; Openb 13:15) zal hij boze machten en krachten ontvangen van het tweede beest en grote tekenen en wonderen verrichten. Dit zijn machten die de satan via hem zal verrichten en velen misleiden.

 

2  Openbaring van:  2.1.  DE AFVAL (RKK en de Islam)

2 Thessalonians 2:1-3 (HSV)

En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem,
2 dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.
3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval (apostasia= onzuivere leer de RKK en de Islam) gekomen is en de mens (de antichrist) van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,

 

De Heilige Geest sprekende door Paulus zegt in vers 3 dat  EERST  de “afval”  moet komen. “Afval”  staat voor: “afvallig worden van het geloof”.  Het staat ook voor: “mensen die de juiste leer (Evangelie) niet meer volgen”.

Afvallen van je geloof uit zich in:

 • het aannemen van een ander geloof of
 • een andere leer aannemen die afwijkt van de oorspronkelijke ware leer (bv de doctrine van de drie-eenheid die door de RKK is bedacht en NIET door Mij).

M.a.w. een bewuste, bereidwillige afwijzing van Mij en Mijn evangelie en een andere leer volgen dan de Mijne. In de tijd van Paulus was de “afval”  reeds begonnen, er waren reeds in die tijd allerlei stromingen die de mensen misleidde. Ze verkondigden andere evangeliën dan de Mijne.

1 John 2:22 (HSV)

22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

1 John 4:2-3 (HSV)

 2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;
3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

2 John 1:7 (HSV)

7 Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.

 

Tweeduizend jaar na Mijn verkondiging van het Evangelie kunnen jullie, alle voorbije eeuwen en jaren overziende, goed concluderen welke Evangelische denominatie afvallig is en welke niet, ”Aan de vrucht herkent men de boom” (Matt 12:33). Een leer (=boom) dat geen vrucht draagt is vals en zwak. Vrucht vertaald zich hier in: het verkondigen en verspreiden van het Evangelie en de toename van wedergeboren discipelen (Mijn zendings opdracht).

Tot en met de 8e eeuw verspreide het evangelie zich onder leiding van “de Assyrische Kerk van het Oosten”, meer bekend als de “Oostelijke kerk of Nestoriaanse christenen”, zich razendsnel in oostelijke richting. In de 8e eeuw en later, trokken deze “Nestoriaanse christenen” nog verder: naar Centraal-Azië, Tibet, Mongolië, China, Maleisië, Sumatra, Japan en Java. Hun Evangelie verschilde in christologie (=het definiëren van Mijn menselijke/goddelijke natuur) wereld breed met die van de Rooms Katholieke Kerk (RKK). Voor de Oostelijke-/Nestoriaanse Kerk was Maria, alleen de moeder van de “menselijke” Yeshua (Christotokos) en NIET van de “goddelijke” Yeshua. Voor de Katholieke Kerk was Maria echter de moeder van de menselijke èn van de goddelijke Yeshua (Theotokos). Door Mij (de Zoon) God De Vader te maken, is Maria automatisch moeder van God geworden. De RKK heeft nooit haar heidense oorsprong willen verlaten waar godinnen een belangrijke rol hebben gespeeld. Via Maria hebben ze weer een godin in hun tempels gebracht. Toen keizer Theodosius in 380, op straffe van de doodstraf, de RKK trinitaire christendom als staatsgodsdienst afkondigde, werden de voormalige afgoden priesters, christelijk. Niet uit overtuiging, maar uit angst voor dood, het verliezen van gezag, gebouwen (tempels), eigendommen en statussen. Hun tempels werden kerken en de heidense rituele kregen een christelijk invulling. Door Maria, Moeder van God te maken, hebben de godinnen (Astarte/Venus/Afrodiet/Diana in de persoon van Maria) weer een plek in de kerk gekregen om vereerd te worden. Dit is dan ook de reden waarom Maria zo’n belangrijke rol speelt in de RKK.

De Nestorianen staan daarom dichter bij de waarheid. Maria is volgens de Oostelijke-/Nestoriaanse kerk moeder van de “menselijke” Yeshua en NIET van de “goddelijke”  Yeshua.

God de Vader doet Zijn werk via/door Mij. Op aarde begon dit werk toen Ik werd gedoopt (de Heilige Geest kwam toen als een duif op Mij, Matt 3:16) en eindigde toen ik, als mens, Mijn leven gegeven heb op het kruis (“Mijn God Mijn God waarom hebt U Mij verlaten”  Matt 27:46 en “het is Volbracht”, Joh 19:30). Op dit moment is De Heilige Geest in jullie “in bruikleen” (2 Co 1:22) totdat Hij vóór de grote verdrukking wordt teruggeroepen. Ik ben op dit moment als mens bij de Vader: ik ben van vlees en bloed, eet en drinkt en hebt de littekens van het kruis. (Luc 24:36-49). BESTUDEER DIT!

Er was ook een essentieel meningsverschil over het wezen van de Drie-eenheid, in het bijzonder over de herkomst en werking van de Heilige Geest. Volgens de Rooms-katholieke Kerk ging de Heilige Geest uit van God de Vader én van de Zoon (hiermee werd Maria weer moeder van God). De oosterse kerken daarentegen    geloofden, dat de Heilige Geest alléén uitging van God de Vader, dóór (via) de Zoon. DIT IS WAAR. Maria is de moeder van Mijn menselijke kant en Niet van de Heilige Geest, Die achteraf na Mijn geboorte, bij Mijn doop, in Mij kwam. Doordat de Heilige Geest IN Zijn VOLHEID IN Mij was, werd Ik de ZICHTBARE GOD. DE VADER ZELF WAS IN ZIJN VOLHEID, IN MIJ (Kol 2:9). WIE MIJ GEZIEN HEEFT HEEFT DE VADER GEZIEN, HEB IK GEZEGD! IK HEB NOOIT GEZEGD DAT IK GOD ZELF BEN.

 

Dit veroorzaakte een schisma in het christendom en daardoor in Mijn Evangelie. De Oosterse kerken/ “Nestoriaanse kerk” waren zeer succesvol en slaagden erin miljoenen mensen, door prediking,  discipelen van Mij te maken. Deze oosterse kerken waren zodoende een tijdlang, tot in de 14e eeuw, een grotere kerk  dan RKK. Marco Polo werd tijdens zijn ontdekkingsreizen frequent geconfronteerd met “Nestoriaanse gemeenschappen”.

Waarom groeide deze kerk zo enorm en de rooms-katholieke kerk niet? Als jullie “aan de vrucht, de boom herkennen” zegt deze geschiedenis jullie, dat de “vrucht” van de “Nestoriaanse kerk” geleid heeft tot enorme aantallen discipelen/bekeerlingen voor Mij, op basis van prediking.

Matthew 7:20-23 (HSV)

20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.
21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

 

Omdat het Evangelie van de oosterse kerken meer “vrucht” gedragen heeft dan de RKK, moet het dus dichter bij de waarheid hebben gestaan dan de boom van de RKK. De RKK groeide door angst en dwang (inquisitie) en door het werk dat, eerder, door andere christenen (bv de Arianen) hadden gedaan in West-Europa. De vrucht van de katholieken heeft, in dezelfde periode als die van de Oosterse Kerk, juist geleid tot het onderdrukken van christenen Nestorianen, Arianen en joden in het Westen. De “vrucht” van de RKK bracht dus geen zalving met zich mee, omdat het een hele andere leer verkondigde dan wat Ik verkondigd heb. Als in de 21e eeuw anno 2018, 1600 jaar na rooms-katholieke overheersing van deze kerk in het Westen, “de vrucht”  van deze kerk zich kenmerkt door: zich aan te passen aan de wereld (1 jo 2:16-17), toenadering zoeken tot andere godsdiensten, Maria verering, kindermisbruik, homo en vrouwelijke priesters aanstellen, lege kerken, incorporeren van afgodenfeesten en rituelen in Mijn evangelie en het manipuleren van de geschriften: IS DEZE KERK NIET VAN MIJ. Hun vrucht is NIET Mijn vrucht. De meeste kerken vandaag, hebben nog steeds vele dogma’s van deze valse kerk in hun woordverkondiging. Als je inziet dat het tweede beest, de hoer en de valse profeet waarover Openbaring hoofdstuk 13 en 17 spreekt, over de RKK gaat, moet je NIETS van deze kerk accepteren. Ook niet van andere denominaties die hun leerstellingen hebben afgeleid uit dogma’s van deze valse kerk (RKK).

 

Islam en de Rooms Katholieke kerk:

 • De Islam is een geloof dat pretendeert de laatste afsluitende boodschap van God te zijn door zijn vele gelijkenissen met de Thora en de Bijbel. In essentie doet de Islam echter in alles, het TEGENOVERGESTELDE  van wat de Torah of de Bijbel jullie leren. Deze religie heeft daarom niets met de God van de joden of christenen te maken, laat staan met God de Vader;
 • De Rooms-katholieke kerk (RKK) pretendeert christelijk te zijn, maar het is intrinsiek een heidense religie dat bol staat van heidense rituelen en gebruiken, dat niets met Mij te maken heeft. Deze kerk is vanaf het begin een afvallige kerk geweest (de antichrist waarvoor Paulus waarschuwde), die met hun dwaalleer, velen van jullie eeuwenlang hebben misleid en Mijn evangelie hebben ONTKRACHT. In plaats van het zoeken naar aansluiting met de joodse tradities, waarden en normen hebben ze toenadering gezocht tot heidense praktijken van die tijd en daarna. Het is de satan zelf die zich voordoet als een “engel van het licht” (2 Co 11:13-14). Dezelfde gevallen engel die zich ook aan Mohammed geopenbaard heeft. In Openbaring 17:1, 5  wordt deze kerk niet voor niets de grote hoer genoemd. Mijn “Bruid en Vrouw” (=kerk/gemeente) is heilig en rein (Openb 21:9-27);
 • Deze twee religiën (RKK en de Islam) hebben nu al de hand aaneen geslagen en spannen samen tegen Israël, het joodse volk en andere (niet katholieke) christenen. De RKK heeft, in ruim 400 jaar inquisitie, vele heiligen en getuigen van het Evangelie gedood. Ook tijdens de komende grote verdrukking zullen ze vele gelovigen misleiden door: dwang, valse leer, doden omdat ze het beest niet willen aanbidden en omdat ze het merkteken van het beest niet willen dragen (Openb 13: 5-6; Openb 17:6). Vergeet niet, jullie zijn: door je geloof in Mij automatisch ook jood geworden. Alle heil is uit de joden! (Jo 4:22) “heb elkaar lief”  heb Ik jullie gezegd. Broeders onder elkaar haten elkander niet, maar moeten, naar mijn verordening, “elkaar lief hebben” (Mar 12:33)  Hoe kan een gelovige in Mij, die door zijn geloof in Mij een jood geworden is, andere joden (de oorspronkelijke joden) haten? Hoe kan iemand die zegt in Mij te geloven, joden haten en samen met ongelovigen samenspannen tegen Israël, Mijn volk? Hoe kan de RKK (en anderen), die zeggen in Mij te geloven wensen dat Mijn Heilige Stad Jeruzalem (die ik als Mijn Bruid zie, Openbaring 21:9-27), onder heerschappij van ongelovigen komt? (denk goed na: “aan de vrucht herkent men de boom”).

 

2.2  “DE ZOON DES VERDERFS, DE ANTICHRIST”

Het tweede deel van 2 Thessalonizensen vers 3 zegt iets over: de openbaring van de “mens der wetteloosheid en de zoon van verderf”, de antichrist.

2 Thess 2-3

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst (1) de afval gekomen is en  (2) de mens (de antichrist) van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,

 

Wie is deze figuur, die eerst geopenbaard moet worden?

Ten eerste:  iedereen die niet in Mijn evangelie gelooft, is een antichrist (1 Jo 2:18-22; 1 Jo 4:3; 2 Jo 7:2-12). “De mens van de wetteloosheid” die hier bedoeld wordt, is de leider (de satan) van alle antichristen, die zichzelf als god wil laten dienen (2 Thess 2:4).

Ten tweede: Het evangelie speelt zich in het midden oosten, de ontvouwing of openbaring van Bijbelse profetieën (die in eerste plaats bedoeld zijn voor de joden) moeten jullie daarom in het Midden-Oosten zoeken en niet ergens anders op de aarde. Ik heb jullie daarom in Openbaring 2:13 erop gewezen, dat Satan in Pergamum (de huidige Turkije) woont en daar zijn troon heeft, zoek hem dus daar: in Pergamum! De Antichrist is de personificatie van de satan.

Ten derde: In Openbaring 13:1 is het eerste beest (de Antichrist) nog  een gewone mens  met veel politieke macht, later in Openbaring 13:12-14 wordt deze “mens” dodelijk verwond. Dodelijk!!  Deze “mens” zal wonderbaarlijk weer genezen van zijn dodelijke wond (Openb 13:3), DAN  zal deze “mens” zich ontpoppen als De Antichrist met veel macht en kracht om grote tekenen en wonderen te verrichten. Dit zijn krachten die de satan via hem zal verrichten om velen te misleiden (2 Thess 2:9).

Openbaring 2:13 (HSV)

 13 Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont

 

Omdat satan in Pergamum (Turkije) troont en woont, moet je dit land goed in de gaten houden. De leider der antichristen (satan) zal hier vandaan komen. De Turkse houding tegenover joden en christenen, sinds het jaar 1300, is als een teken aan de “vijgenboom”. De toenemende anti Israëlische houding van de Turken tegen Israël, joden en christenen, moet genoeg zijn om jullie alert te houden. Tot 1300 AC was Anatolië (het huidige Turkije) onder bestuur van het Byzantijnse Rijk. Onder de Byzantijnen nam het geloof in Mij, zowel onder de joden en heidenen, toe. Na de val van het Byzantijnse rijk kwam het Ottomaanse rijk, die met hun christen en joden vervolging, een einde maakte aan de christelijke en joodse gemeenschappen.

Alle brieven van Paulus en van Mij, zoals beschreven in het boek Openbaring, waren gericht aan gemeenten in het huidige Turkije. Twee derde van het Nieuwe Testament speelt zich af in Turkije. De satan heeft alle gemeenten vernietigd, niet uit kracht, maar door het uitblijven van eensgezindheid onder de christenen (de Oostelijke- en de Westelijke (de RKK) kerken. De satan is van hieruit steeds weer gestart met zijn aanvallen op christenen en joden. Het christendom en jodendom zijn nagenoeg verdwenen uit Turkije. Tussen 1300–1900 werd dit gebied, waaronder Mijn Heilige stad Jeruzalem en land Israël, het Ottomaanse Rijk genoemd. Ezechiël 43:3 leert, dat Ik bij Mijn fysieke wederkomst op aarde (d.w.z. voeten op de grond) de tempel binnen zal treden via de oostelijke poort van de Tempelberg. De Turkse sultan Suleiman the “Magnificent” metselde deze poort dicht en maakte vóór de ingang ervan een islamitische begraafplaats. Deze bewuste actie was tegen de joden en vooral bedoeld Mij tegen te houden. Hoe naïef en hoe blind: Mij tegenhouden terwijl Ik doden opwekt, Heer ben over de dood en Mij ALLE Macht in de hemel en op aarde gegeven is? Ze denken dat een graf Mij kan tegenhouden. Al deze machten zijn instrumenten in de handen van satan die de mensen en de wereld misleidt. Zoals het Ottomaanse rijk toen tegen Mij was, zijn ze nu nog steeds. Er komt een herleving van het Ottomaanse rijk zoals bedoeld in Openbaring 17:7-18. Dit land ontpopt zich heden ten dage als leider van de islamitische wereld. Anatolië (Turkije) is nog steeds een instrument in de handen van satan.

Let daarom op de leiders van dit land en van het Vaticaan.

Zoals gezegd is de antichrist is reeds lang werkzaam op aarde.

Ephesians 6:12 (HSV)

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

 

De leider der antichristenen (satan) is nog niet geopenbaard  omdat hij niets kan doen zolang jullie op aarde zijn. Jullie beletten hem DE  wereldleider te worden. Kijk daarom goed uit naar de politieke antichrist, dat moet een signaal voor jullie zijn dat de resterende tijd zeer kort is.

Deze gebeurtenis zullen jullie nog meemaken.

 

3.  WEGGENOMEN WORDEN (“VERDWENEN IS”), DE OPNAME;  (=het “verwijderen/wegnemen” van gelovigen/het in veiligheid brengen van…) 

2 Thessalonians 2:6-7 (HSV)

6 En u weet wat hem (de zoon des verderf: de antichrist) nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.
7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand (De Heilige Geest) die hem (de zoon des verderf: de antichrist)  nu weerhoudt, totdat Hij (De Heilige Geest) uit het midden verdwenen is.

 

Wie is deze “Iemand”  Die de satan weerhoud? Antwoord: dat zijn jullie. Jullie zijn het “zout der aarde”. Jullie zijn individuele tempels van de Heilige Geest van God de Vader. Zolang De Geest van God de Vader op aarde is (d.w.z. in jullie), kan de satan niets doen waar jullie zijn. Waar jullie zijn, is de Kracht, de Heerschappij en de Glorie van God de Vader aanwezig. Waar jullie staan is Heilige grond. Zolang  jullie bidden en geloven zijn vrij van verzoeking door de satan, omdat Ik in jullie ben. Ik ben reeds verzocht! DE SATAN KAN DAAROM NIETS DOEN. Jullie aanwezigheid op aarde is een niet te overbruggen obstakel voor hem. Daarom haat hij jullie.

Luke 22:31-32 (HSV)

31 En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe.
32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders

 

Ik bid onophoudelijk voor jullie, daarom moest ik naar de Vader toe. Hij stuurde de Heilige Geest op mijn verzoek, IN jullie. Jullie zijn van Mij, niemand komt aan jullie zonder Mijn wil. Jullie gebeden belemmeren de satan zijn gang te gaan. Zodra er niet meer gebeden wordt, is hij sterk. Hij kan daarom NIETS doen zolang jullie op aarde zijn! De satan kan pas zijn gang gaan als jullie niet meer bidden en niet meer op aarde zijn. Als jullie niet op aarde zijn, wordt er niet meer gebeden en de Heilige Geest is er ook niet! Hetzelfde gebeurde met Mij, toen de Heilige Geest Mij verlaten had, werd het mogelijk dat de menselijke Yeshua “dood”  ging. Jullie zullen NIET “dood”  gaan, Ik heb dat voor jullie reeds gedaan!

Na de opname zal de Heilige Geest niet meer op aarde zijn, de satan heeft dan vrij spel. Het geloof in Mij behouden zonder de Heilige Geest, wordt zwaar en zal met de dood bekrachtigd moeten worden.

DE HEILIGE GEEST is Die “IEMAND” uit  2 Thess 2: 6 en 7!

Op dit moment is Hij Degene die de antichristenen weerhoudt hun gang te gaan.

Zoals de weeën in Sodom en Gamora aan toeging en de vernietiging daarop volgde, zo zal het ook zal zijn in de laatste der dagen. Eerst werden de gelovigen, Lot en zijn familie, uit de steden gered, daarna volgde de vernietiging ervan. Het zal ook zijn zoals in de dagen van Noah, iedereen werd vernietigd, behalve Noach en zijn familie. Zo zal het ook aan toe gaan met jullie in dagen die komen zullen. Mijn discipelen zullen worden bespaard voordat de grote verdrukking begint. Gelovigen die Mijn Evangelie nauwlettend hebben gevolgd. Zorg daarom dat je daarbij bent, door vast te houden aan het ware Evangelie en Mijn geboden (zie verder voor nadere uitleg).

2 Peter 2:5-9 (HSV)

5 en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht;
6 en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven;
7 en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft
8 – want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden –
9 dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.

 

Matthew 24:40 (HSV) ; (Luk 17:34; 1 Thess 4:17)

40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

 

1 Corinthians 15:51-52 (HSV)

51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

 

In tegenstelling tot Noah en Lot blijven jullie niet achter op aarde, de Heilige Geest was OP hun maar NIET IN hun. Met het terugroepen van de Heilige Geest gaan jullie mee!! Want het is door de Heilige Geest IN jullie, dat jullie op aarde standhouden, zonder Hem zijn jullie in het vlees niet bestand tegen geestelijke kracht van satan. Het zal daarom niet zo zijn, dat jullie zonder de Heilige Geest achterblijven. Jullie zouden immers, “uit zwakheid”  terug vallen in ongeloof. Zonder Mij kunnen jullie immers niets doen (Joh 15:5)! Toen God de Vader, Zijn Geest uit Mij terug riep (“Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten” Matt 27:46) bleef Ik alleen achter op het kruis zodat jullie, niet zonder de Heilige Geest achter zouden blijven. Alles draait OM Mij. Wat jullie geloof betreft is het:  MIJN GELOOF, MIJN GEHOORZAAMHEID, MIJN DOOD, MIJN OPSTANDING, MIJN GEHOORZAAMHEID, MIJN HEILIGING, MIJN DOOP, MIJN REINHEID, MIJN BLOED, MIJN GERECHTIGHEID, MIJN GENADE, MIJN LEVEN, MIJN OVERWINNING, MIJN VERZOEKING ….

 

HET IS IN ALLES MIJN WERK DAT VOLBRACHT IS,

NIET VAN JULLIE. IK HEB REEDS ALLES VOOR JULLIE GEDAAN.

GELOOF IN MIJ, DAN ZIJN JULLIE DEELGENOOT ZIJN VAN MIJN VOLBRACHTE WERK

(Joh 3:18).

Ik heb in ALLES overwonnen!

 

Openbaring 3:6-13 (HSV) Zesde brief: aan Filadelfia
7 En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:
8 Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.
9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.
10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.
11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.
12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.
13 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

 

BEWAAR MIJN WOORDEN EN VOLHARD, IK KOM SPOEDIG EN PLOTSELING (Openb 22-20)

 

In Openbaring 19:11-21, waarin Ik mijn tweede komst  beschrijf, maak Ik geen melding van de “verwijdering van de Heilige Geest” of opname. Ook door profeet Zacharia in 14:1-15  wordt niets gezegd over de “verwijdering van de Heilige Geest”. Waarom zou Ik geen melding maken van een dergelijk groot en bijzondere gebeurtenis? Ik maak geen melding van de opname omdat: het niet plaatsvindt bij terugkomst! Het is daarvoor reeds gebeurd!

In Openbaring 4:4-10 wordt gesproken over 24 oudsten MET hun kroon. Gelovigen zullen hun kronen ontvangen in de hemel (2 Tim 4:8 en 1 Pet 5:4). Deze oudsten zouden geen kronen dragen tenzij ze eerst naar de hemel zijn gegaan. De heiligen zullen gekleed worden in wit en smetteloos linnen, ze zullen samen met Mij terugkomen op aarde (Openb 19:14; Zech 14:5 en Col 3:4). Om vanaf de hemel te komen en te volgen, moet je eerst de in hemel zijn. Deze heiligen zijn geen engelen, omdat Ik jullie in Openbaring 19:18 vertel, dat het wit en smetteloos linnen voor de heiligen is en niet voor de engelen. Om uit de hemen te komen, moet je eerst naar toe. DAT IS DE OPNAME.

Het moet daarom duidelijk zijn dat de “verwijdering van de Heilige Geest”  niet voor niets genoemd is in 2 Thessalonizensen en Openbaring 3. “U bewaren voor het uur der verzoeking”  betekent niet jou tijdens de verzoeking te beschermen op aarde, maar je weg te nemen van de aarde en je in de hemel te beschermen tegen de grote verdrukking. In Matt 6:13  bid ik onze God en Vader jullie niet te leiden in verzoeking, maar te verlossen van de boze: Mijn Vader verhoort Mijn gebeden altijd!

 

Deze gebeurtenis is voor jullie bedoeld: de wederom geboren christen.

 

4. DE GROTE VERDRUKKING

2 Thessalonians 2:8-12 (HSV)

8 En dan (nadat de Heilige Geest is terug geroepen)

zal de wetteloze(de zoon des verderf: de antichrist)  geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;
9 hem(de zoon des verderf: de antichrist), wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,
10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,
12 opdat zij allen veroordeeld worden.

 

Omdat De Heilige Geest niet meer op aarde zal zijn, die de antichrist weerhoud, zal de antichrist vrij spel hebben op aarde. Hij zal voor ± zeven jaar (Dan 12:11-12) wereldheerschappij hebben (Openb 13:5). De ogen van mensen zullen als gevolg van de “opname”  massaal opengaan. Ze zullen immers geen enkele wederom geboren christenen meer zien. Ze zullen merken dat de huizen van de wederom geboren christenen leeg zijn, ze zullen zien dat de kinderen van de wederom geboren christenen niet meer op school zijn, er geen wederom geboren christen collega’s meer op het werk zijn etc. etc. Lauw/warme christenen (Openb 3:15) zullen op zoek gaan naar de ware kennis over het evangelie en niet vinden, omdat de Heilige Geest er niet meer is. Er zullen velen (heidenen en de achtergebleven lauw/warme christenen) het evangelie accepteren en geloven en proberen uit eigen kracht vast te houden aan het evangelie. Zonder de Heilige Geest is dit echter heel zwaar, er zullen weinigen zijn die kunnen vasthouden tot in de dood. Ze zullen immers allemaal WEER ONDER DE WET VALLEN (Phi 2:13). Zij zullen hun geloof in MIJ met hun dood, moeten bekopen. Tot deze mensen is mijn schrijven aan de gemeente Smyrna gericht:

Openbaring 2:8-11 (NBG1951)
8 En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna:
Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden: 9 Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans. 10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.
11 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden

De bijbel en alle andere christelijke boeken, lectuur en websites zullen verboden worden. Islamistische landen hebben laten zien (en nog steeds) hoe ze met joden en christenen omgaan. ISIS heeft laten zien wat verdrukking inhoudt, de GROTE verdrukking zal nog erger zijn. Deze nieuwe “post-opname”  gelovigen zullen als nooit tevoren vervolgd en onderdrukt worden door de antichristenen en door de leider der antichristenen (satan). De antichrist zal na de “opname” veel kracht ontvangen van satan en grote wonderen en tekenen verrichten (2 Thess 2:9-10). Hij zal zich als Mij voordoen en zichzelf God noemen, hij zal zichzelf laten vereren en aanbidden (2 Thess 2:4). Hij zal aangaande de “opname” beweren dat de christenen “de zondige mensen” zijn en daarom zijn weggevoerd om gestraft te worden. Hij zal  de rooms-katholieken en de islamitische gelovigen die zijn achtergebleven wijsmaken dat zij de uitverkorenen zijn (2 Thess 2:11 en Openb 2:18 -29). Hij zal oorlog voeren met Israël. De Joden, van wie de ogen na opname open zullen gaan en IN Mij gaan geloven, zullen ook massaal onderdrukt en vervolgd worden. Zij zullen zich hevig verzetten en Mij aanroepen, pas dan: ZAL IK WEDERKEREN VOOR DE MIJNEN!

Deze gebeurtenis zullen jullie niet meemaken.

 

5.  MIJN  WEDERKOMST

2 Thessalonians 2:1-12 (HSV)

En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem,
2 dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.
3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij…..(zoals beschreven in het voorgaande) 

…….8 En dan (nadat de Heilige Geest is terug geroepen) zal de wetteloze(de zoon des verderf: de antichrist)  geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

 

Vrienden, ik ben voor de Mijnen (joden) gekomen (Joh 1:11; Deu 7:6) en de mijnen hebben Mij niet aangenomen en afgewezen. Door hun afwijzing is het evangelie aan de heidenen verkondigd.

 

Romeinen 11:25 (HSV)

25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.

 

De Israëlieten/joden zijn nog steeds Mijn volk, omdat ze Mij hebben afgewezen is het heil, voor een bepaalde periode, aan de heidenen gegeven totdat hun tijd ten einde is gekomen. Na de opname is het weer de tijd van de joden. De Israëlieten zullen jaloers worden op de christenen (Rom 10:19). Deze jaloersheid zal opkomen op het moment dat ze christenen niet meer op aarde zullen zien. Ze zullen dan direct begrijpen en inzien, dat ik de Messias ben. De tekenen des tijds en de grote verdrukking, zoals beschreven in het eerste deel (Matt 24:1-31) van Matheus 24 zijn NIET van toepassing op de christenen maar op de joden. Het tweede deel Matt 24:36– e.v. is wel iets wat de christenen aangaat. Wat je nu leest is bedoeld voor de christenen en de bekeerde joden, om je voor te bereiden en scherp te houden, voor de dingen die spoedig komen zullen. Jullie zullen VOOR de grote verdrukking, weggenomen worden.

 

Mijn tweede komst (voeten op de aarde) zal na de grote verdrukking plaatsvinden. Ik kom dan voor de joden en niet zozeer voor de “lauw-warme” christenen die na de “wegneming” tot geloof zullen komen. De joden zullen Mijn Kracht zien in Jeruzalem.    

 

 

VRIENDEN, MIJN BOODSCHAP IS:

WEES VOORBEREID OP DE DINGEN DIE KOMEN ZULLEN… HERKEN DE TEKENEN DES TIJDS… VOLG MIJN BOODSCHAP NAUWGEZET… DAT IS: WORDT NIET MISLEID DOOR DE KERKEN, JE BENT VRIJ VAN VEROORDELING OMDAT JE VRIJ BENT VAN DE WET,… ZONDER EEN WET IS ER GEEN OVERTREDING… ZONDER OVERTREDING IS ER GEEN VEROORDELING… IK HEB DE WET VOOR JULLIE VERVULD… IK BEN REEDS IN JULLIE PLAATS VEROORDEELD… JE BENT DAAROM VRIJ VAN VEROORDELING!

VRIJHEID BETEKENT NIET DAT JE NU ALLES WAT VERBODEN WAS, NU ONBELEMMERD MAG DOEN… MAAR:

JE LEEFT NIET MEER ONDER DE WET, MAAR NAAR DE WET.

(de geboden zijn NIET afgeschaft, ze zijn immers nodig om de overtreders te veroordelen. Wees geen overtreder van de wet!)

HOU JE NAUWGEZET AAN AL MIJN GEBODEN (Math 5:19; 1 joh 2:2-4; 1 joh 3:22-24; Openb 12:17; 14:12 en Openb 22:14), NIET UIT VERPLICHTING (=MOETEN)… MAAR, UIT JE HART, ZIEL EN VERSTAND (Mar 12:29).  M.A.W. JE DOET IETS NIET… OMDAT JE HET NIET MAG DOEN (DAT IS ANGST VOOR STRAF EN UIT VERPLICHTING)… MAAR OMDAT JE HET ZELF NIET MEER WIL DOEN  (HET GOEDE, LIEFDEVOLLE EN VOLKOMENE). NAAR DE WIL VAN ONZE VADER. 

ALS JE ZO LEEFT EN ZO IN MIJ BLIJFT GELOVEN, ZAL JE DE GROTE VERDRUKKING NIET MEEMAKEN. IK ZAL JE  “WEGNEMEN”,  ZOALS IK NOAH EN LOT  HEB  “WEGGENOMEN”  EN HEN BESPAARD HEB VOOR DE ZONDVLOED EN VAN ZWAVEL EN VUUR.

 

1 Thessalonians 5:9 (HSV)

9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,

 

Wees daarom waakzaam en laat je niet misleiden.

Denk aan de gelijkenis van de “Wijze en Dwaze maagden” (Matt 25:1-13) als éénmaal de deur dicht is, is geen weg meer in.

 

Matthew 25:11-13 (HSV)

11 Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open!
12 Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.
13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

 

Openbaring 22:20 (HSV)

20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig (plotseling). Amen. Ja, kom, Heer Yeshua!