12. EET GEEN HALAL VLEES

Last Updated on

Eet geen “HALAL” vlees of andere “HALAL” gerelateerde producten.

 

1 Corinthians 10:21 (HSV)

21 U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen.

 

“Halal” is het Arabisch woord voor: wel of niet geoorloofd te consumeren.  “Halal” betekent, dat een product voldoet aan de religieuze eisen zoals die door de islamitische (sharia) wetgeving is bepaald. Principieel dient alles voor een moslim “Halal” te zijn. “Halal” is van toepassing op alle voedingsmiddelen maar, het geldt ook voor alles wat aan de sharia wetgeving moet voldoen! Denk daarbij aan halal bankieren, halal verzekeringen en halal hulpverlening etc.etc. Alles moet draaien om “Allah”.

De voorwaarde om het predicaat “halal” te mogen dragen is dat een islamitische gebed moet worden uitgesproken over wat “halal” gemaakt wordt. Over het algemeen wordt een islamitisch gebed ‘shahada’ genoemd en is voor een moslim zeer specifiek bepaald: ‘Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn Profeet’. Wanneer een moslim zegt dat “er geen god is dan Allah” , bedoeld hij of zij echt, “er is geen God behalve Allah.”  Allah is geen god aanduiding, maar een naam aanduiding. Deze god is niet de God van de Bijbel! Laat je niet misleiden.

Wanneer het specifiek om vlees gaat, heet dit gebed “dhabihah”. Dit gebed wordt over het dier, tijdens het slachten, uitgesproken. Volgens sommige islam-geleerden moet, voordat een dier wordt geslacht, de kop in de richting van de “qiblah”, Kaaba (Mekka) worden gericht. De woorden van dit gebed zijn:  ‘Bismillah’  (in de naam van Allah). Dit formule kan ook ZIJN: “Bismillah IR-rahman IR-rahim” of “Bismillah Allah akbar”  click. Het slachten moet door een moslim worden uitgevoerd. “halal”  vlees en andere “halal” gerelateerde producten worden op deze wijze aan Allah opgedragen/geofferd.  HET IS EEN OFFER AAN ANDER GOD, DAN DE GOD VAN DE BIJBEL. Zoals gezegd, deze god Allah heeft niets te maken met de God van de Bijbel, Mijn Vader.

Op alle “halal” gerelateerde producten wordt een merkteken aangebracht, zoals in de volgende afbeelding te zien is. Dit merkteken kent vele variaties.

 

Variaties van de halal merkteken

 

EEN PRODUCT MET DIT SYMBOOL (=MERKTEKEN) BEHOORT TOE AAN EEN ANDERE GOD DAN DE GOD VAN DE BIJBEL. HET IS DAAROM EEN AFGOD GEWORDEN. LAAT JE HIERIN NIET MISLEIDEN. ALS EEN MOSLIM ZEGT: “ALLAH AKHBAR” ZEGT HIJ: “ALLAH IS GROTER ” EN NIET “ALLAH IS GROOT” click. DIT DOEN ZE OM ONDERSCHEID TE MAKEN TUSSEN DE GOD VAN DE KORAN EN DE GOD VAN DE BIJBEL EN DAT HUN GOD GROTER IS DAN DE GOD VAN DE JODEN EN CHRISTENEN.

JE MOET DAAROM AFBLIJVEN VAN ELKE PRODUCT DIE AAN DEZE GOD IS OPGEDRAGEN/GEOFFERD.

 

Gedenk Mijn Avondmaal:  Het eten van het Brood is een symbolische belijdenis dat je één bent met Mijn vlees. Het drinken van de wijn is een symbolische belijdenis deelgenoot te zijn met Mijn Bloed, het Bloed dat voor jouw zonden vergoten IS. Voedsel om eenheid tussen jouw en Mij uit te drukken.

Op dezelfde wijze: wanneer je voedsel eet dat opgedragen is aan anderen goden, wordt je één met deze zogenaamde goden. Jouw lichaam is het bezit geworden van een afgod. Je bent één met ze geworden.

Weet dat jouw lichaam, een tempel is van de Heilige Geest van God. Hoe kan de Heilige Geest in je wonen, als jij je lichaam hebt toegewijd aan demonen? Hoe kan je van mij verwachten dat ik in je kan leven, als jij je lichaam aan duivels opdraagt? Wanneer de Heilige Geest NIET in jou is, zal je niet in het geloof groeien omdat je zonder de Heilige Geest, het evangelie niet kan kennen en ook de wegen van God de Vader niet. Zonder de Heilige Geest ben je zwak in het vlees en de boze zal over je heersen.

 

1 Corinthians 10:16-22 (HSV)

16 De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus?
17 Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood.
18 Let op het Israël naar het vlees: hebben niet zij die de offers eten, gemeenschap met het altaar?
19 Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is?
20 Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt.
21 U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen.
22 Of willen wij de Heere tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij?

 

“Halal” is afgeleid van het Hebreeuwse woord “helel” click wat Lucifer/Satan betekent.  Sommige islamitische culturen spreken het letterlijk zo uit!

Als je in Mij gelooft, vraag jezelf dan af: is het OKÉ om iets te eten of te drinken die aan Satan toegewijd is?”

Zou Ik, Yahshuwah Hamachiah, Heer over hemel en aarde, Die in jou woont, halal of aan afgoden geofferd voedsel eten? Lees dit artikel “Over wat betekend IN Mij te zijn” click.  Is het goed om voedsel te eten, anders dan voedsel waarover de zegen van Mijn God en Mijn Vader uit gesproken is? Acts 15:29; Acts 21:25; Rev 2:14 and Rev 2:20) ">(Handelingen 15:29; Handelingen 21:25; Openb. 2:14 en Openb. 2:20)

Als je uit eten gaat, hoeft je de kok niet te vragen of het vlees “halal” is of niet. Je kunt eten waar je maar wilt, zolang je Mijn zegen over het eten uitspreekt! Op die wijze maak je alles geoorloofd.

1 Timothy 4:2-5 (HSV)
3 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden.
4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt.
5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.

 

Mijn Bloed is meer dan alle onreinheid van de wereld bij elkaar. Als je in onwetendheid  geofferd voedsel eet en daarbij Mijn zegen over uitspreekt, ZAL NIETS JE RAKEN. Daarom is het bidden en Mijn bloed over alles uitroepen essentieel in je leven. Zonder mijn Bloed en de Kracht van de Heilige Geest vervuil jij jezelf met demonische  invloeden.  1 Corinthians 10:24-33. ">Bestudeer 1 Corinthians 10:24-33. ">1 Korinthiërs 10: 24-331 Corinthians 10:24-33. ">1 Corinthians 10:24-33. ">.  Dit overwinningskracht moet geen vrijbrief zijn nonchalant om te gaan met wat je eet of waar je eet. 1 Corinthians 10:24-33. ">Laat door jou kennis van het Woord iemand, die (nog) geen kennis heeft van de kracht van Mijn Bloed, naar jou voorbeeld, 1 Corinthians 10:24-33. "> in een halal restaurant eten en zichzelf “bezondigen”. (Rom 14:23).

Het wordt pas een issue als een restauranthouder of winkel er expliciet aandacht aan besteed. Als ze dat doen door middel van zichtbare halal teken of halal certificaten, eet en koop daar geen vlees. Als je het halal teken op een product ziet, koop het niet.

 

1 Corinthians 8:7-13 (HSV)

7 Maar niet in allen is deze kennis, want sommigen, die in hun geweten tot nu toe niet los zijn van de afgod, eten het vlees als afgodenoffer, en hun geweten, dat zwak is, wordt bevlekt.
8 Voedsel nu brengt ons niet dichter bij God, want hetzij dat wij eten, wij zijn er bij God niet meer om; en hetzij dat wij niet eten, wij zijn er bij God niet minder om.
9 Maar let erop dat deze vrijheid van u niet op een of andere manier een aanstoot wordt voor hen die zwak zijn.
10 Want als iemand u, die deze kennis bezit, in een afgodstempel aan tafel ziet aanliggen, zal dan zijn geweten, omdat het zwak is, er niet toe aangezet worden om afgodenoffers te eten?
11 En zal zo de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan, een broeder voor wie Christus gestorven is?
12 Door zó te zondigen tegen de broeders en hen in hun geweten, dat zwak is, te treffen, zondigt u tegen Christus.
13 Daarom, als het voedsel mijn broeder doet struikelen, dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat ik mijn broeder geen oorzaak geef tot struikelen.

 

Als een restaurant jou op één of andere wijze vooraf kenbaar maakt: dit is een halal restaurant of product. Moet je daarom daar niet eten en ook niet kopen. Ga niet daarheen, koop niets en eet daar niet, want het zou een opzettelijke keuze zijn om geofferd voedsel te eten en andere onwetende christenen of christenen van  “klein” geloof, kunnen aanmoedigen ook halal te eten of te kopen. Je moet aannemen dat ze jouw kennis van het evangelie nog niet hebben.

 

Wees Heilig!

Ik heb je immers gewaarschuwd Mij niet te verzoeken!

Exodus 20:7 (HSV) 7

“U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt”

Exodus 20:7 (NKJV Study Bible Notes) 20:7 The third commandment concerns the sanctity of God’s name (see 3:14, 15).">Exodus 20: 7 (NKJV Study Bible Notes) 20: 7 Het derde gebod heeft betrekking op de heiligheid van Gods naam (zie 3:14, 15). De openbaring van Gods naam, Yahweh, zorgde voor wat risico’s. Als het onder de mensen werd uitgezonden, was er meer kans dat mensen het niet in eerbied zouden houden. Het gebruik van God’s naam tevergeefs betrof: (1) Zijn naam onderwaarderen door het als onbeduidend te beschouwen; (2) het te gebruiken om slechte daden te vergoelijken en daardoor God ’s karakter en doel te schenden (zoals priesters van valse religies vaak de namen van hun valse goden gebruiken); en zelfs (3) het doelloos in aanbidding gebruiken.

 

ALHOEWEL EEN WEDEROM GEBOREN CHRISTEN NIET ONDER  DE WET MEER LEEFT…..MOET EEN WEDEROM GEBOREN CHRISTEN NOG STEEDS NAAR  DE WET TE LEVEN.

LAAT JE HIERIN NIET MISLEIDEN. IK HEB DE WET VOOR JOU VERVULD OM JOU VRIJ TE MAKEN VAN VEROORDELING EN NIET OM JE EEN VRIJBRIEF TE GEVEN DE WET WILLENS EN WETENS TE OVERTREDEN.

 

Er zal een tijd komen waarop niemand zonder het merk (teken) van het beest, kan kopen of verkopen. Het gegeven halal-teken is een voorloper van wat gaat komen.

Revelation 13:17.">Let op het woord “Bismillah”  in afbeelding 3, vergelijk dit met de hierboven genoemde islamitische gebeden en zie de gelijkenis (in vorm) met de Griekse woorden uit Openbaring 13:18. Bestudeer en onderzoek dit merk/teken van het beest verder. Veel mensen gaan ervan uit dat het cijfer “666” voorstelt, waardoor ze het werkelijke gevaar niet zien. Het is geen cijfer maar een embleem van het beest.  Deze Griekse letters zijn niet bedoelt om vertaald te worden maar, als merkteken gezien te worden. Toen Apostel Johannes dit “Bishmillah-teken”  zag, had hij geen kennis van de  Koran en de Arabische kalligrafie. Dat boek bestond immers nog niet. Hij tekende het merkteken die hij zag (voor hem in de toekomst, maar voor ons in het heden) figuurlijk na, in de veronderstelling dat het de Griekse letter “XI”    (  ) was.

Kijk naar de volgende afbeelding voor de overeenkomsten tussen de Arabische karakters (onder) en de Griekse karakters (boven).         

De betekenis van de eerste twee karakters zijn (in het Arabisch van rechts naar links gelezen):  “Bismillah”  (In de naam van Allah). Het derde  karakter (de gekruiste zwaarden) is een symbool van de islam.

Als Johannes bijvoorbeeld het “M-teken” van McDonald’s zou hebben  gezien, zou hij dit teken in het Grieks proberen te vertalen of aan te duiden, omdat het hem niet zou lukken, zou hij het Mcdonald’s “teken” figuurlijk natekenen. Zo ook met het “Bismallah” teken.

Het “Bismillah”  teken zie je overal in de islamitisch wereld terugkomen. In elke islamitische woonkamer, school, winkel of instelling is het prominent ingelijst opgehangen. Islamitische strijders dragen dit teken dmv een “bandana” op voorhoofd. Je bent gewaarschuwd.

 

Afbeelding 2. Teken van het beest (nr. 666). Klik om te vergroten

 

 

Afbeelding 3. Griekse letter “XIE” klik om te vergroten

Wees voorbereid, Ik kom spoedig en plotseling.